Onra

Who: Onra
Where: Bardot, Miami, FL
When: Thursday, May 23rd, 2013

Onra performs at Bardot in Miami, FL.